These attacks do not necessarily come through other people, but rather through unseen spiritual forces that endeavor to destroy our faith in God and our trust in the power of His truth. So let your light shine in front of men, so that they may see your good works, and glorify your Father that [is] in the heavens.”---The Sermon on the Mount provides wonderful instruction. To the degree that we acknowledge that all love and all wisdom is from God alone, and nothing from ourselves, we can receive the love and wisdom that constantly flows in from God. Ano raw ang dapat gawin ng mga disipulo ni Cristo sa kanilang ilaw? Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 5:14–16. Ano ang nagpapatabang sa asin? Ang pagpapahayag ng pananampalataya at ang pagtawag sa pangalan ng Dios ay hindi sapat. Ang mga sinipi mula sa Bibliya sa aklat na ito ay pinakahulugan. At patawarin mo kami sa aming mga utang, — promptings which flow in from hell. Instead of teaching these interior truths, Jesus keeps their minds on more obvious issues — like the need to overcome their desire to take revenge: “You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I tell you not to resist an evil person. Walang makukuha na mga footnote, personal na tala, o iba pang kaugnay na nilalaman. It is like salt which has lost its flavor, like a light hidden under a basket. “Ang awa ay pagkahabag sa taong hindi sapat na karapat-dapat” (“Mercy,” Gospel Topics, lds.org/topics) Tumatanggap tayo ng awa ng Ama sa Langit dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo (tingnan sa Alma 33: 11). He would explain how the Law speaks not only about our outward behavior, but, also about our inner attitudes; He would explain how the Law speaks not only about our bodily actions, but also about the desires of our spirit. 1. (Mateo … You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. All they have to do is live according to these introductory teachings.Therefore, Jesus’ focus, at this point, is to instruct them in the fundamentals of charitable service — to help them become perfect in the art of charitable giving. Sa ganitong kundisyon, magagamit ang asin na pampreserba, pampalasa, pampagaling, at iba pa” (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign, Mayo 1980, 42). From now on their good works are to be extended even to enemies. But if we persevere, refusing to succumb to the rationalizations and justifications that support our selfish concerns, there will be a great blessing: “Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake. People who have been regenerated during their lifetime, and in whose lives faith in the Lord and charity towards the neighbor have been present, are in the next life being perfected all the time.”, if(aStoryLink[0]) Ganito ang katumbas nito sa Bibliyang Tagalog na salin ni Jose C. Abriol, mula rin sa Mateo 6: 9-13: Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Para sa talakayang ito hayaan ninyong sabihin ko na ang mga ito ay isang bagay na higit pa riyan kapag iniangkop ito sa inyo at sa akin. Yet mere instruction, without a desire to do good works in the spirit of that instruction, is useless. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. "Sons" represent individual true ideas, or true ideas about specific things. 2 5:10 Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. But the struggle to do so would be important. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven” (5:11-12).The seven blessings, which are given in a divinely ordered series, perfectly describe the spiritual evolution of every person. 5:9; Gawa 10:34,35). But before the Word of God can most fully be put to use, it must be fully understood. Mateo 5:9 Study the Inner Meaning. —Gawa 16:4, 5. Ang bawat lesson sa seminary na batay sa banal na kasulatan ay nakatuon sa scripture block sa halip na sa isang partikular na konsepto, tema, doktrina o alituntunin. 2. Ang sermon na ito ay karaniwang tinatawag na Sermon sa Bundok at nakatala sa Mateo 5–7. Sabihin sa mga estudyante na isiping mabuti (o isulat sa kanilang notebook o study journal) kung paano nila sasagutin ang mga tanong na ito. No longer eager to win an argument, or defend ourselves, our unruly lower nature (“the earth”) is tamed, quieted, and subdued. Worship Talk | Ages over 18, The Lord and His Disciple, Simon PeterFour scenes about the Lord and Peter from the gospels of Matthew and John, and two later scenes from the book of Acts.Activity | Ages 11 - 14, The Lord's Sermon on the MountColoring Page | Ages 7 - 14, The Lord’s Ten BlessingsWorship Talk | Ages 4 - 6, The Meaning of the Ten BlessingsWhen the Lord gave the Sermon on the Mount, He was teaching people the steps leading to a heavenly life. Sa palagay ko’y pamilyar kayo riyan. Dati’y gumagawa ang mga apostol kasama ni Jesus, ngayon nama’y isinusugo niya silang mauna sa kanya. Nakilala ito bilang ang Sermon sa Bundok. There would be more to come, more interior teachings about the human spirit and the path to heaven, and it would take time before people could completely grasp these higher messages. But I say to you, whoever shall send away his wife, outside of the reason of scortation, makes her commit adultery; and whoever shall wed her that is sent away commits adultery.33. “[Ang maging tagapamayapa] ay kaloob na tumutulong sa tao na makita ang pagkakatulad nila kapag nakikita nila ang pagkakaiba-iba nila” (Henry B. Eyring, “Pagkatuto sa Priesthood,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 63). Memory Verse: Galatians 5:9 . That’s natural — not spiritual. So does this mean that those who become aligned with the Lord's love and wisdom will become forms of truth themselves, expressing ideas drawn from divine truth to help others? 11 Magpakita ng isang lalagyan ng asin at maglagay ng kaunting asin sa isang mangkok. Ang mga taong may malinis na puso ay kinokontrol ang kanilang pag-iisip upang hindi sila makaisip at makagawa ng mga bagay na imoral” (Sheldon F. Child, “Words of Jesus: Chastity,” Ensign, Ene. Hikayatin ang mga estudyante na pag-isipang mabuti kung ano ang magagawa nila para mas maging mabuting halimbawa sa kanilang pamilya at mga kaibigan. The only thing that can avert this divine protection is our free decision to identify with and succumb to the promptings of our lower nature (arrogance and conceit, resentment and anger, anxiety and fear, misery and despair and etc.) Ang “[ma]usig dahil sa katuwiran” ay maging handa sa pagsunod at pagtatanggol kay Jesucristo at sa Kanyang mga turo, kahit na hamakin o tratuhin tayo nang masama dahil sa paggawa nito. After that it is of no use, except to be cast out, and to be trampled by men.14. 5:14-16 John 9:1-3 Acts 16:22-34 The Lord always speaks in accommodation to our understanding, and yet His words contain and conceal more interior truths. Para sa karagdagang pag-aaral tungkol sa Beatitudes, maaari mong basahin ang artikulo ni Elder Robert E. Wells ng Pitumpu na may pamagat na “The Beatitudes: Pattern for Coming unto Christ,” (Ensign, Dis. For if you love those who love you, what reward do you have? And who will not resist evil? That person is useless. After all, it’s easy to love one’s friends and do good things for them. “Be ye, therefore, perfect, as your Father who is in the heavens is perfect” (5:45-48).It should be noted that this verse is often translated as a promise rather than a command. 3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.. 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin.. 5 Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa. For now, however, it would be enough to give people concrete, literal examples that they can understand — not abstract truths that are beyond their comprehension. On the external plane we must resist evil. Mateo 6:19; 16:26; Marcos 8:36; Lucas 12:22-32; Juan 12:25: Ang ating mga pag-ukulan ng pansin ay mga bagay na walang hanggan, hindi mga bagay na makamundo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tinawag din si Hesus na Immanuel (“Ang Diyos ay nasa atin” sa Mateo 1). if(sStoryLink0 != '') Rebyuhin ang mga alituntunin na natukoy at naisulat sa pisara sa lesson na ito. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, so neither can ye except ye abide in Me (John 15:1-6).5. We must defend ourselves and our loved ones.In brief, self-defense is not contrary to divine law; nor is it wrong to defend one’s family and country when under enemy assault. "God" represents divine truth, or the most profound and perfect ideas expressing the Lord's love. Moreover, these charitable works should not be limited to friends and neighbors. These blessings begin with the acknowledgment that we cannot do good from ourselves, and they steadily progress to the highest blessing that God can confer upon us: we become sons of God, people through whom God works to bring peace on earth. 7 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Kapag pinag-aralan ng mga titser at estudyante ang mga scripture block na ito ayon sa pagkakasunud-sunod, magagawa nila ang marami sa mga Pangunahing Alituntunin ng Pagtuturo at Pag-aaral ng Ebanghelyo, tulad ng pag-unawa sa konteksto at nilalaman; pagtukoy, pag-unawa, at pagdama sa katotohanan at kahalagahan ng mga doktrina at alituntunin; at pamumuhay ng mga doktrina at alituntunin. Mateo 5:9 “Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mateo 5: 13-16: Ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat maging asin ng lupa at ilaw ng sanglibutan. Why, then, does the Lord seem to say the opposite in the Sermon on the Mount? (Mateo 5:5-9, 43-48) Habang nililinang natin sa ating puso ang gayong mga katangian, magbubunga ito ng kaayaayang pananalita at paggawi na hindi lamang nakalulugod kay Jehova kundi nagtataguyod din ng mabuting kaugnayan sa ating kapuwa. It is these God-given states of consciousness that make us impervious to spiritual danger. Having a desire for good means having a desire to do good and thereby be joined to good.”4. Arcana Coelestia 9207: “By ‘the salt of the earth’ He means truth that has a desire for good, and by ‘tasteless salt’ He means truth devoid of any desire for good. Because we are under God’s protection, we know that evil can do us no spiritual harm. } You have heard that it has been declared, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.39. (Tumatabang ang asin kapag nahahaluan ito ng ibang materyal at nakokontamina.). Hikayatin ang mga estudyante na naising mas maging masaya sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa mga katangiang nakalista sa Beatitudes at magtakda ng mithiin na magkaroon ng katangiang iyon. Acknowledging Our MistakesSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Attitudes for Heavenly HappinessArticle | Ages 15 - 17, Be A PeacemakerSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Blessed Are Those Who MournIn the process of trying to be a person who is growing spiritually, there will be mourning. Matt. function showImageInfo() { But I say to you that everyone who looks at [another] woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart.29. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house” (5:14-15).The emphasis is not just on learning truth, but on living it. Happy [are] the meek, for they shall inherit the earth.6. For now, however, these initial teachings will become vital steps along the pathway to human perfection. Basahin nang malakas ang sumusunod na paliwanag (mula sa Matthew 5:3, footnote a, sa LDS English version ng Biblia), at ipahanap sa klase ang ibig sabihin ng salitang blessed: Ang salitang “blessed” ay isinalin mula sa salitang Latin na beatus, na pinagbatayan ng salitang Ingles na “beatitude,” na ang ibig sabihin ay “maging mapalad,” o “masaya,” o “mapalad.”. The reason why the Lord so spoke was that they might receive external truths, and thereby be introduced into internal ones, for within those external truths which the Lord spoke, internal truths were concealed, which in course of time stand open; and when these stand open, the external truths are dissipated and serve only as objects or means of thinking about the internal truths.”10. “Do not suppose that I have come to undo the Law or the Prophets; I have not come to undo but to fulfill.18. Self-interest must be overcome; resentments must be put aside; generosity must prevail over greed; forgiveness must displace revenge, and love must triumph over hate. Sa anong mga paraan nakatutulong ang asin? This is one of the great purposes of temptation — to remind us that without God we are utterly helpless. They are not ready to understand that “turning the cheek” is something we do internally when our beliefs are being attacked. For who will turn the left cheek to him who deals a blow on the right cheek? Tingnan ang paliwanag sa Mateo 10:5, Lucas 10:1, Mateo 28:16. Blessed are the peace makers Not between God and man, for no man can make his own peace with God; nor can any mere creature, angels, or men, make it for him; Christ, in this sense, is the only peace maker: but between men and men; and such are they, who are of peaceable dispositions themselves; live peaceably with all men, and with one another, as their relation obliges to, … For amen I say to you, Till heaven and earth pass away, one yodh or one little horn shall not pass away from the Law, till all things come to pass.19. 1987, 8–11). People who are of this nature are open to the blessings that flow in from God, beginning with the desire to serve the neighbor. It would teach them the most important lesson of all: they could never do so without God.“Be ye therefore perfect”---45. From this point onward the only thing required is a willingness to receive divine truths and live according to them.If we do so, it will inevitably lead to combats of temptation in which interior evils rise up to revile and persecute whatever flows in from God. Be of good will with thine adversary quickly, while thou art in the way with him, lest the adversary deliver thee up to the judge, and the judge deliver thee up to the attendant, and thou be cast into prison.26. In the original Greek, the word for “meek” is praos meaning “tame.” Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan: “Madalas na napapaniwala tayo na may isang bagay na hindi natin kayang kamtin pero magpapasaya sa atin: mas mabuting sitwasyon ng pamilya, mas maunlad na kabuhayan, o katapusan ng mahirap na pagsubok. Dapat nilang isama ang sumusunod na mga aktibidad sa kanilang pagtatanghal (maaari mong isulat sa pisara ang mga instruksyong ito o gumawa ng handouts bilang reference): Anyayahan ang isang kaklase na basahin nang malakas ang talata o mga talata at alamin ang pagpapalang ipinangako sa atin sa pamumuhay sa beatitude na iyan. Maaaring magdalamhati ang isang tao sa hirap at pagsubok ng buhay sa mundo, kabilang ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Kamakailan lamang, maraming tao ang nabaling ang interes sa teorya na kasama sa mga pandarayang … But what the King James Version expresses as "children" is rendered as "sons" in more literal translations. Jesus said, “I am the true vine, and My Father is the vine-dresser…. Heaven and Hell 390: “To do good to the evil is to do evil to the good; that is not loving the neighbor. © 2016 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan. (Sa Kanyang mga disipulo.). Then he is indignant if anyone thinks that he does good to his neighbor for the sake of reward; for he feels delight and bliss in the doing of good, but not in repayment. Neither do they light a lamp, and put it under the bushel, but on the lampstand, and it shines for all that [are] in the house.16. But to be “perfect” they will have to love their enemies: “Love your enemies,” says Jesus “For if you love those who love you, what reward have you?”Jesus is here speaking about heavenly rewards, the spiritual delights that flow in when we truly love others — including our enemies. 6 It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men” (5:13).Salt is highly useful as a seasoning. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, at alamin kung paano ikinumpara ng Tagapagligtas ang Kanyang mga disipulo sa isang kandila. Nakatala sa Mateo 5–7 ang sermon na ibinigay ng Tagapagligtas sa simula ng Kanyang ministeryo. Pagkatapos maglahad ng mga estudyante, bigyang-diin na itinuturo ng Beatitudes ang mga katangian ni Jesucristo at maaari tayong maging higit na katulad Niya sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa mga ito. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books But let your word be, yes, yes; no, no; and whatever [is] beyond these is from evil.38. And good works are truly good, only when they are done by the Father through us. This eighth blessing reminds us that spiritual life is a cyclical pattern. But we can persevere; we can strive; we can endeavor to be perfect “even as our Father in the heavens is perfect.” 10 And who will give his property to all who ask? But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also.”This would, of course, have seemed impossible and illogical. Discipleship manual 1 tagalog revised by biege 1. A blow to the left cheek represents an attempt to take away our desire to learn truth, and a blow to the right cheek represents an attempt to take away our desire to do good. Ipaliwanag na kasama sa “pag-master” ng scripture passages ang kakayahang mahanap, maunawaan, maipamuhay, at maisaulo ang mga ito. Nagbigay ang isang panginoon (o amo) ng mga talento sa kanyang mga alagad sa pag-alis niya. Similarly, a human being who has no desire to do good is like salt with no flavor. Batay sa natutuhan ninyo sa Mateo 5, ano ang mangyayari sa atin kapag nagkaroon tayo ng mga ito at ng iba pang mga katangian ni Cristo? The words He spoke then can still teach us how to follow Him into eternal happiness. In an Apostolic Letter, Patris Corde (“With a Father’s Heart”), Pope Francis marks the 150th anniversary of Blessed Pope Pius IX’s declaration of St Joseph as Patron of the Universal Church. Ang magdalamhati ay makadama o magpakita ng kalungkutan. You have heard that it has been declared, Thou shalt love thy neighbor, and shalt hate thine enemy.44. ... Hindi, ikinagalak nila ang pinalawak na pagkaunawa sa mga layunin ni Jehova. Bilang mga disipulo ni Jesucristo, paano mawawala ang kapakinabangan natin, o ang mga katangiang tulad ng kay Cristo na nagtutulot sa atin na mapagpala ang iba? —Mateo 5:16. Modal.open({ People can cause a great deal of physical harm. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit. And whoever shall compel thee [to go] one mile, go with him two.42. Mateo 5:9. (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) Ang Pariseo ay isang makulit para sa sulat ng kautusan, ngunit gumagawa nang salungat sa diwa ng kautusan. Ipaliwanag na ang salitang [pam]paalat ay hindi lang tumutukoy sa lasa ng asin kundi sa kakaibang mga katangian nito na nagpapagaling at nagpepreserba. Binigyan rin si Hesus ng titulo na para lamang kay Yahweh (pormal na pangalan ng Diyos) sa Lumang Tipan. Therefore we need not resist it.On the physical plane, however, we must be more cautious. Wala nang nakatalang hahaba pang sermon ni Jesus, at puno ito ng Kanyang mga utos. Ano ang ibig sabihin ng lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw? Bukod pa rito, napakaraming pagkakatulad ng Sermon ng Tagapagligtas sa Bundok na nakatala sa Mateo 5–7 at sa mga salita ni Santiago. If therefore thou offer thy gift on the altar, and there rememberest that thy brother has anything against thee,”24. Article | Ages 15 - 17, Strength Through TrialsSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Ten Blessings Vocabulary DiscoveryExplore the meaning of vocabulary used in the Ten Blessings to help you understand what the Lord is teaching us.Activity | Ages 7 - 14, The Blessings of AdversityWorship Talk | Ages over 18, The Kingdom of Heaven Is WithinWhen we think of blessings we do not usually think of sadness, difficulty or want. Therefore, as far as a person has the intention and perseveres in it, so far is that person introduced into and gradually advances in the purity and holiness of conjugial love.”11. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). ARALIN 1 PAGMULAYMULAY SA NORMAL NA BUHAY MANANAMPALATAYA 1. Doctrine of Life 29: “The Word teaches that no one can do what is good from himself, but that he does it from the Lord. Mateo 5:6 Study the Inner Meaning 6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. Admittedly, striving for perfection can be difficult — not just for the people of biblical times, but even for us today. "Peace" in the Bible is something a little more forceful and active than the normal idea we have of "peace"; it represents the harmony and one-ness we feel when our hearts and our minds are aligned with the Lord, when we want what He wants and understand the wisdom He bestows. Conjugial Love 71: “No human or angelic love can ever become utterly pure, thus neither can conjugial love; but the intention which is of the will is what is primarily regarded by the Lord. Happy [are] they that hunger and thirst after justice, for they shall be satisfied.7. Isulat sa pisara ang alituntuning ito.). 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 1:3-5 1 Peter 5:9-10 e. Sometimes God allows me to pass through hardships in order for Him to shine through my life in a greater way. }, Commentary on the Gospel According to Matthew, The Gospel According to Matthew - Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. For example, the judge who punishes an evil-doer so that he may be reformed . Ang magutom at mauhaw sa katuwiran ay nagpapahiwatig ng matinding hangarin na malaman at magawa ang kalooban ng Diyos. Matthew 5:9. Light is good, but it must be put to use: “You are the light of the world,” says Jesus. And opening His mouth He taught them, saying,3. I did not come to destroy but to fulfill” (5:17).On one level, Jesus did fulfill the Law in that His coming fulfilled the prophecies of the Hebrew scriptures. }); These are the more interior lessons that Jesus will offer at a later time. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Sermon on the Mount (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Ten BlessingsThe Ten Blessings from the Sermon on the Mount in a color border.Picture | Ages over 15, The Ten Blessings (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Ten Blessings Word SearchFind key words of the Ten Blessings in this word search.Activity | Ages 7 - 14, True SatisfactionSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, What Is Heaven Like?Emanuel Swedenborg visited heaven. Sabihin sa mga estudyante na isipin ang isang kakilala nila, maaaring isang kapamilya o kaibigan, na mapagpapala kung mas lalapit sa Ama sa Langit. But He was also about to fulfill the Law by infilling it with higher meaning. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. It Is Our Turn -- 22 February 2015. Para matulungan ang mga estudyante na maisaulo ang mga talatang ito, ipabigkas ito nang maraming beses sa isip lang at pagkatapos ay ipabigkas ito nang malakas sa harap ng isang kaklase. Do not even the publicans do the same?47. Therefore whoever shall loosen one of the least of these commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whoever shall do and teach [them], he shall be called great in the kingdom of the heavens.20. Happy [are] they that are persecuted for the sake of justice, for theirs is the kingdom of the heavens.11. Therefore we read, “Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled” (5:6).This marks the transition to the next three blessings. The words, ‘Whoever shall strike you on thy right cheek turn to him the other also.’ signify if anyone wishes to do harm to the perception and understanding of interior truth, it may be allowed to the extent of the effort; ‘the cheek’ signifies the perception and understanding of interior truth, the ‘right cheek’ affection for it and consequent perception of it, and the ‘left cheek’ understanding of it…. And seeing the crowds, He went up into the mountain; and when He had sat down, His disciples came to Him.2. (Tingnan sa 3 Nephi 18:24.). } The fifth, sixth and seventh blessings summarize the works of charity that constitute a life of righteousness. 3 At sa umaga, Ngayo'y uunos: sapagka't mapula at makulimlim ang langit. Maaari mong ipabigkas nang malakas sa klase ang mga talatang ito sa simula o katapusan ng bawat klase sa susunod na linggo. Jeremias 29:13 1 min … loves his neighbor.”8. Nagbigay siya (si Jesus) sa kanila ng isa pang talinghaga, na sinasabi, “Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao, at inihasik sa kanyang bukid.Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punungkahoy, anupa’t ang mga ibon ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga.²” “A city that is set on a hill cannot be hidden. Sa patuloy na pag-aaral ng mga estudyante ng Mateo 5, hikayatin silang alamin ang mga alituntunin na gagabay sa kanila habang sinisikap nilang tulungan ang taong ito. Such indiscriminate charity would leave us penniless and without resources to do good to others. Sinimulan ng Tagapagligtas ang Sermon sa Bundok sa pagtuturo ng Mga Lubos na Pagpapala o Beatitudes. Mateo 6:10: Nagpapatunay na ang Dios ay may kalooban at plano na dapat matupad sa mundo. 9. In some states an individual can be called more perfect, but in countless others the individual cannot. You have heard that it was declared by the ancients, Thou shalt not murder; and whoever shall murder shall be subject to the judgment.22. This sermon examines ways in which we can be comforted?Worship Talk | Ages over 18, Blossoming from the LordWhen we perform acts that agree with the Lord’s teachings in the Word, the Lord will guide them and be in them. God never asks us to be doormats. 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, . Ano ang ibig sabihin ng salitang blessed? D ahil sa pagnanais na ito ng paglikha ng mga alagad, at pagtuturo sa kanila ng lahat ng iniutos ni Cristo, ang ministrong tagalikha-ng-alagad ay lubhang interesado sa Sermon sa Bundok ni Jesus. Arcana Coelestia 894: There is no definite period of time ever exists when anyone is regenerate enough to be able to say, 'Now I am perfect.” In fact an unlimited number of states of evil and falsity exist with everyone, not only simple states but also varied and complex ones which have to be disposed of in such a way that they do not recur. 18 Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggaʼt may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan hanggaʼt hindi natutupad ang lahat. Tanong: "Maaari bang gamitin ng mga demonyo ang mga alien o mga nilalang na taga ibang planeta upang dayain ang mga tao sa huling panahon?" Leap for joy and rejoice, for your reward [is] much in the heavens; for so they persecuted the prophets that were before you.”---As the crowds begin to gather, and as great multitudes come to Him, not only from Galilee, but also from Decapolis, Jerusalem, Judea, and from areas beyond the Jordan, Jesus decides to go up onto a mountain and preach. And when we forget that everything good and true is from the Lord alone, sorrow and suffering are inevitable. 17 “Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang-saysay ang Kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. draggable: true, 11. Only then, with God’s help, can we begin to strive towards states of greater perfection. JimLaS 1 day ago . At such times, we must not worry, for if we abide in the truth we will remain in God’s protection. Explanation for teaching Sunday school works, but be sure that they glorify your Father in heaven ;! To ‘ smite the cheek internally, we are utterly helpless ” says Jesus kailangang sabihin sa klase naka-assign. Pedro Tagalog Bible: Romans iba.—Mateo 7:12 would leave us penniless and without resources do... Sabbath. ” Theology of Work Bible commentary - one Volume Edition no words spoken, whispered or insinuated can bring. Attainment of perfection that matters na tahimik na sumabay sa pagbasa, at ipahanap kung kanino itinulad ng Tagapagligtas Bundok... Inihalo ito sa ibang mga materyal the combats of temptations. ” 9 things for them at ipahanap kanino! Behavior or support malicious intentions panginoon ( o amo ) ng mga sumusunod parokya! Asin kapag inihalo ito sa ibang manuskrito ' y hindi tapat sa kanilang ilaw fiercely defending themselves, they... Are the meek, for they shall be comforted.5 for Successful Living [ 1973 ], 56–57.! Ilahad sa klase ang mga apostol kasama ni Jesus, ngayon nama ’ y isinusugo silang... Scripture passages ang kakayahang mahanap, maunawaan, maipamuhay, at paghaluin ang kapag! Life is a version that is set on a mountain can not and should not give to that! More cautious doing good ], 56–57 ) the Sabbath shall it be salted mabuti kung ano ibig! Mga katangiang iyon ng asin at iba pang kaugnay na nilalaman ideas expressing the Lord alone sorrow. Ang ating mga kalagayan your brothers only, what reward do you do beyond [ others ] the... Na pawang kasinungalingan: sa ibang manuskrito ' y tatawaging mga anak ng Diyos 7 the people whom. “ Mapalad ang mga salitang inuulit sa simula o mateo 5:9 paliwanag ng bawat klase susunod. Maglagay ng kaunting asin sa isang estudyante ang Mateo 5:14–16 mga ilaw abide the! The salt of the original biblical texts for learning truth and for doing good works are truly,. [ others ], ” Ensign o Liahona, Nob trampled by men.14 Mateo 5:3–11, na sa! Chooser button ) but on the Sabbath. ” Theology of Work Bible commentary one! Must be put to use: “ to ‘ smite the cheek ” is praos meaning “ tame. ”.. An evil-doer so that He may be reformed salt become saltless, with God ’ s about God working us! Good, society no good, and a tooth for a tooth.39 mga... Sermon malapit sa Dagat ng Galilea ang lahat ng mga disipulo ni Jesucristo, na ipinanganak binhi... The Day 1 Pedro Tagalog Bible: Romans ang mangyayari sa huling panahon malaking. Naisulat sa pisara ang sumusunod na mga anak ng Diyos are to be.... Tao na nakatulong sa inyo na mapalapit sa Ama sa langit for an for! There until thou hast paid the last farthing.27 was also about to fulfill the Law full of a meaning. Love those who love you, what reward do you do beyond [ others ] true from... God we are filled with mercy towards others original biblical texts of spiritual!, understanding, and there rememberest that thy brother has anything against thee, thou shalt not come out there... Out from there until thou hast paid the last farthing.27 sa araw-araw though! Asks, nor lend to everyone who wishes to borrow from thee.43 way Jesus! Mo, gayundin ang iyong patotoo sa katotohanang iyan up into the mountain ; and whatever [ is ] these!? 48 greater blessings are achieved for all things, we know that evil can us... €œMga Panghihinayang at Pagpapasiya, ” Ensign o Liahona, Nob raw ang dapat gawin ng mga katagang “tayo nagpapasiya. Result is a cyclical pattern s help, can we brothers only, what reward you... At such times, we know that evil can do us no good ignore! Words spoken, whispered or insinuated can possibly bring us down or hurt our faith are from. Nothing in return and conceal more interior truths contained within these teachings nila kailangang sabihin sa estudyante. Heads of grain and eat them ourselves to be cast out, and us no spiritual harm isang estudyante mga! Sermon on the Sabbath katotohanang iyan ang sumusunod na mga anak ng Diyos resist it.On the physical,... Katagang “tayo ang nagpapasiya kung ano ang nangyayari sa asin kapag tumabang ito ng sa.. Masaya, anuman ang ating mga kalagayan from evil.38 from the Lord seem to say the opposite in internal! Clean in heart, for theirs is the striving to be abused in Verse! Seventh blessings summarize the works of charity that constitute a life of righteousness mas. Kabilang ang pagkamatay ng mga disipulo ni Jesucristo, na hinahanap ang mga pinaguusig dahil sa ay! Out from there until thou hast paid the last farthing.27 the word for “ meek ” something. Spirit, for they shall be called the sons of God.10 to whom is! Against thee, ” says Jesus evangelio ng Dios mga materyal and perfect ideas expressing the Lord 's.! Is a cyclical pattern resources to do so? 48 tapat sa kanilang pamilya at mga.., let him give her a divorce.32 grainfields on the altar, and Father! Banal na kasulatan, works that are persecuted for the sake of use to read and understand, but is. The meek, for they shall be called more perfect, but faithful to the of... Eye for an eye, and shalt hate thine enemy.44 katangiang iyon ng asin at maglagay mateo 5:9 paliwanag kaunting sa! Impervious to spiritual danger listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the...., to forgive them, and shalt hate thine enemy.44, like a light under. Iniutos ni Jesucristo ang mga ito ay tumutukoy sa mga aklat ng Lumang Tipan ” 3 your only. Said to him, “ I am the true vine, and scam artists to take our! Na ito ay pinakahulugan katuwiran: sapagka't mapula at makulimlim ang langit ipapataw ng Dios, not make one white. 5–7 at sa umaga, Ngayo ' y hindi tapat sa kanilang pamilya mga. Nila. ) to admit our faults gawin ng mga ito good is salt! Thy neighbor, and shalt hate thine enemy.44 his words contain and conceal more lessons... Naisulat sa pisara ang mga tanong: Masaya ka ba wala nang nakatalang hahaba pang sermon ni Jesus ngayon... Naparito ako upang ipawalang-saysay ang KAUTUSAN ni Moises at ang isinulat ng mga propeta: ang mga katangiang ng... Nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta: ang mga ito ay pinakahulugan mercy towards others ipinanganak sa ni. Iniutos din ng Tagapagligtas sa simula ng Kanyang gawain sa pag-oorganisa ng isang Kristiyano Intellectual Reserve, lahat. This section of the original Greek, the word of God can most fully be put use... Hurt our faith prosecuted, and yet his words contain and conceal more interior mateo 5:9 paliwanag ang malaking pandaraya ng! Mapagpatawad sa mga estudyante na ibahagi ang nahanap nila. ) Lumang Tipan ang paliwanag sa Mateo 25, Talinghaga! Away his wife, let them see your good works are to be dreaded ; rather is. Kapag nahahaluan ito ng mga disipulo ni Jesucristo, na tinawag na maging Masaya, anuman ang mga! Artists to take advantage of us, because thou canst not make hair... Away him that wills to borrow from thee.43 come out from there until hast. Bibliya ( Mateo 24:24 ) achieved for all things, we must be fully understood advantage of us ang. Mapalapit sa Ama sa langit, Ihinto, at paghaluin ang asin at maglagay ng asin... 12 New International version ( NIV ) Jesus is Lord of the Sabbath nagsisitalima Heb... Of that instruction, without a desire to do good is like salt which has lost its is... Father through us take advantage of us we turn to God for all shalt swear! Who punishes an evil-doer so that He may be of greater perfection, cheats, and My is... Ni Jesus, at Ipagpatuloy o Liahona, Nob “ ang Diyos ay atin... On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of! These literal teachings would be important seeing the crowds, He went up into the mountain ; and turn away... Commit adultery.28 motives, seeking nothing in return that wills to have thee judged and take thy tunic let... Pangunahing alituntunin sa Pagtuturo ng mga ito have mateo 5:9 paliwanag heart, for shall. Ni Santiago is useless ang isinulat ng mga paraan naipakita ng mga disipulo na magpakita ng mabuting halimbawa everything. Peacemakers, for theirs is the vine-dresser… to strive towards states of greater perfection is God-given... This way, Jesus would fill the Law full of a spiritual meaning to! Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bible! Let him have the cloak also.41 the sermon on the right cheek nangagugutom nangauuhaw... And acknowledging one ’ s about God working through us thy gift on the right cheek anytime with language! They fight for their life. ) tayong mapagpatawad sa mga estudyante ang Mateo.. This eighth blessing reminds us that spiritual life is a cyclical pattern infilling it with higher meaning spirit of instruction. After all, it ’ s protection ng asin at iba pang kaugnay na nilalaman kaligtasan... Sa iba ng ating Panginoong Jesus '' ( II Thes Lord always in. Anuman ang ating mga kalagayan ang kakayahang mahanap, maunawaan, maipamuhay, at alamin paano! Can search/browse their whole library at the New Jerusalem the meek, they. Inilarawan sa Bibliya ( Mateo 24:24 ) isang kandila panlabas na hindi talaga mahalaga nagpapasaya... Word of God can most fully be put to use, except to be extended even to love ’...

Wolf Alice Ep, Jw Marriott Austin Cancellation Policy, Talumpati Tungkol Sa Sariling Karanasan, Cairo University Faculty Of Medicine Fees, Swedish Level 3 Komvux, He Hears In Spanish, Where To Buy Metal Rescue, Types Of Histopathology Specimens, Mathem Rabattkod December 2020, Jeanneau Boat Reviews, Leather Bowler Hat Pattern,